| | | | | | |  


W naszej ofercie posiadamy:

-------------------------------------------- REGULATORY --------------------------------------------


RC9-M

Regulator RC9-M jest inteligentnym mikrokomputerowym urz�dzeniem przemys�owym przeznaczonym do automatycznego utrzymywania minimum mocy biernej w sieciach tr�jfazowych tr�jprzewodowych napi�cia poprzez za��czanie oraz wy��czanie tr�jfazowych kondensator�w elektroenergetycznych baterii.
Mo�e by� stosowany z we wszystkich typach baterii kondensator�w w miejsce dowolnego innego regulatora mocy biernej lub wsp�czynnika mocy (z rodziny RC, ACM, eBR, RMB, MRM, RPR) natablicowo (w miejsce miernika cosinus j) lub wewn�trz baterii kondensator�w.


RT4

Regulator RT4 jest inteligentnym mikrokomputerowym urz�dzeniem przemys�owym przeznaczonym do automatycznego utrzymywania minimum mocy biernej w sieciach tr�jfazowych tr�jprzewodowych napi�cia poprzez za��czanie oraz wy��czanie tr�jfazowych kondensator�w elektroenergetycznych baterii.
Mo�e by� stosowany z we wszystkich typach czterostopniowych baterii kondensator�w w miejsce dowolnego innego regulatora mocy biernej lub wsp�czynnika mocy (z rodziny RC, ACM, eBR, RMB, MRM, RPR) wewn�trz baterii kondensator�w.


---------------------------------------- KONDENSATORY ENERGETYCZNE ----------------------------------------

 


w obudowie cylindrycznej

Kondensatory RTR-ENERGIA do kompensacji mocy biernej s� nowoczesnymi, ekologicznymi kondensatorami suchymi. Nie posiadaj� toksycznych substancji. Zastosowana folia polipropyrenowa na napi�cie podwy�szone 440V ac powoduje, �e w przypadku uszkodzenia kondensatory samodzielnie si� naprawiaj� (samoregeneracja).w obudowie prostok�tnej
Wi�cej
 

 

 

--------------------------------------------------- ANALIZATORY ---------------------------------------------------

 

Analizator tr�jfazowej sieci elektrycznej - PTR96 - jest nowoczesnym urz�dzeniem pomiarowym ponad 30 wielko�ci elektrycznych sieci tr�jfazowej.

Wi�cej

 

--------------------------------- AUTOMATYCZNE BATERIE KONDENSATOROWE ---------------------------------

 

Baterie kondensatorowe zbudowane s� z nowoczesnych, ekologicznych kondensator�w energetycznych produkowanych przez renomowan� w dziedzinie kompensacji hiszpa�sk� firm� RTR ENERGIA.

Wi�cej

 

-------------------------------------- SYSTEM KONTROLI ENERGII - VarMEN -------------------------------------

VarMEN - menad�er mocy biernej - umo�liwia zdaln�, kompleksow� obs�ug� wszystkich baterii kondensator�w zainstalowanych na terenie przedsi�biorstwa oraz analiz� zu�ycia mocy i energii.

System VarMEN sk�ada si� z regulator�w RC9-M (model 1,0,2,0,T,380,220), kt�re mog� pe�ni� r�wnie� funkcj� niedrogich miernik�w wielko�ci elektrycznych oraz nadrz�dnego komputera "Master" klasy IBM PC po��czonych kablami komunikacyjnymi.

Ca�o�ci� procesu zarz�dza program VarMEN pracuj�cy w �rodowisku Microsoft Windows.

Korzy�ci z u�ytkowania Systemu Kontroli Energii Biernej - VarMEN:

  • pe�na kontrola i automatyczna diagnostyka baterii kondensator�w i wskazywanie uszkodze� poszczeg�lnych element�w baterii ( zabezpieczenia, styczniki, kondensatory, regulator) odpowiadaj�ca kompletnemu przegl�dowi baterii.
  • alarmowanie gdy bilans mocy biernej jest niekorzystny zanim b�dzie to dotkliwie wykazane na rachunku,
  • analiza wynik�w regulacji wskazuj�ca s�abe punkty systemu kompensacji energii biernej - pozwala optymalnie dostosowa� baterie do indywidualnych cech zak�adu oraz reagowa� na wprowadzane w nim zmiany bez uciekania si� do pomocy wyspecjalizowanych firm,
  • mo�liwo�� wsp�pracy z innymi systemami kontroli energii elektrycznej np. KWMS
 
 
 
Copyright (c) Elektrokar Designed by